Názov Barborská cesta sa viaže k menu sv. Barbory – patrónky baníkov. Trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom.
Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov.
Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.
Nezostáva nám nič iné, len ti popriať šťastnú cestu. Zdar Boh!

Projekt Barborská cesta a jeho uvedenie do života v regióne stredného Slovenska je projektom, ktorý integruje záujmy subjektov snažiacich sa o rozvoj tohto územia v oblasti cestovného ruchu a rozvoja regiónov. Tento unikátny projekt spája jedinečné miesta v regióne, ktoré doposiaľ nenašli spoločné prvky pre synergické vyjadrenie banského, prírodného, historického, kultúrneho a religiózneho potenciálu. Barborská cesta je poznávacia trasa v okruhu, ktorý spája všetky najvýznamnejšie hodnoty baníctva, historického, religiózneho a kultúrneho dedičstva i jedinečných prírodných krás.


Turistická trasa čerpá z existujúcich možností a potenciálu regiónu, a preto nevyžaduje mimoriadne investície do budovania turistickej infraštruktúry. Ponúka zelený turizmus v podobe, ktorý dnes napreduje v Európe i vo svete, a je čoraz vyhľadávanejší kvôli autentickému zážitku.
Pilotná trasa tejto poznávacej cesty je pre pešiu turistiku a aj cykloturistiku. Barborská cesta má takmer 190 km, je rozdelená na 9 etáp a po každej etape je možnosť na prenocovanie, načerpanie nových síl, oddych a relax.


Barborská cesta začína v Banskej Bystrici a ďalej prechádza významnými obcami a miestami, ktorými sú Špania Dolina, Staré Hory, Harmanec, Kordíky, Krahule, Kremnické Bane, Kremnica, Šášovské Podhradie, Sklené Teplice, Repište, Banská Štiavnica, Banský Studenec, Dubové, Bacúrov, Ostrá Lúka, Pustý hrad, Zvolen, Sliač, Sampor, Hronsek, Vartovka a Kalvária v Banskej Bystrici.
Prostredníctvom Barborskej cesty má návštevník možnosť spoznať unikátne pamiatky, ktoré sa spájajú s významnou históriou baníctva a zároveň je tu príležitosť objaviť významné kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti. Na trase návštevník spoznáva človekom i prírodou vybudované originálne a jedinečné miesta a zaujímavosti, ako napríklad: oltár v Kaplnke sv. Barbory v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici, Banský náučný chodník v Španej Doline, Mariánske pútnické miesto v Starých Horách s Bazilikou Návštevy Panny Márie (má titul Bazilika Minor) a ružencové schody so Studničkou, stále funkčný vodný žľab v Dolnom Harmanci a Harmaneckú jaskyňu (2 km od trasy), Skalku (1220 m n. m) – najvyšší bod na Barborskej ceste, geografický stred Európy pri kostole Jána Krstiteľa v Kremnických Baniach, najstaršiu a stále funkčnú Mincovňu v Kremnici (z r. 1328), Mestský hrad a Kostol sv. Kataríny, Ferdinandovu dedičnú štôlňu, Banské múzeum a štôlňu Andrej v Kremnici, zrúcaniny hradu Šášov, kúpele v Sklených Tepliciach, významné banské a technické pamiatky v Banskej Štiavnici, dedičnú štôlňu Glanzenberg, Banskoštiavnickú kalváriu, tajchy v okolí Štiavnických Baní, Pustý hrad, Zvolenský zámok, drevený artikulárny kostol v Hronseku, hvezdáreň na Vartovke v Banskej Bystrici a mnoho ďalších.


Vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí je prostredie v tomto regióne naozaj vzácne. Atraktívnosť územia láka najmä nadšencov pešej turistiky a cykloturistiky. Vďaka Barborskej ceste sa ponúka možnosť zjednotiť množstvo turistických chodníkov na tomto území pod spoločnú značku a jednotne toto územie prezentovať nielen domácim, ale aj zahraničným návštevníkom.
Cieľom tohto projektu je predstaviť a sprístupniť vyššie uvedené významné a originálne pozoruhodnosti. Dobudovaním, rozšírením a údržbou infraštruktúry dosiahnuť zvýšenie počtu návštevníkov, ubytovaných hostí a takto ešte viac zatraktívniť miesta a lokality tohto regiónu.

Prezentovanie baníckych, historických, prírodných, geografických, religióznych a kultúrnych zaujímavostí, jedinečností a špecifík tohto regiónu. Vytvorenie podmienok pre autentický zážitok domácich i zahraničných návštevníkov. Oživenie regiónu prostredníctvom zvyšujúceho sa počtu návštevníkov a rozšírením služieb.
Iniciovanie vzájomnej spolupráce regionálnych subjektov:


1. verejného sektora (mestské a obecné úrady, vyšší územný celok, štátne inštitúcie cestovného ruchu, univerzity a i.),
2. súkromného sektora (miestni podnikatelia)
3. neziskového sektora (občianske združenia)

Barborská cesta prináša:

  • Kreovanie priestoru pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu najmä malých subjektov, ako sú rodinné penzióny a reštaurácie, farmári, remeselníci, živnostníci a pod.
  • Viacdňové pobyty návštevníkov na tomto území.
  • Možnosti dobudovania infraštruktúry (najmä na vidieku) finančnými prostriedkami z domácich a európskych zdrojov.
    Prezentovanie miestnej identity a kultúry zahraničným návštevníkom prostredníctvom tradičných remesiel, zvykov a gastronómie.
  • Zvýšenie počtu účastníkov cestovného ruchu v regiónoch Barborskej cesty.
  • Propagovanie regiónu pod jednotnou značkou.
  • Zintenzívnenie atraktivity tohto územia.
  • Zvýšenie zamestnanosti a skvalitnenie životnej úrovne obyvateľov regiónu.
  • Spustenie tzv. synergického efektu, t. j. vytvorenie predpokladov pre efektívny a dlhodobý rozvoj podnikania v cestovnom ruchu a v odvetviach, ktoré naň nadväzujú.